Thông báo của BGH và Phòng ban

Ngày: 11/05/2017

 Hiện nay, Phòng Đào tạo đang rà soát lại điểm và danh sách sinh viên dự kiến xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 05/2017 của sinh viên các lớp hiện tại đang học tại trường cũng như các lớp đã ra trường đủ các điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 05/2017.

Đối với sinh viên các lớp hiện đang học tại trường: Phòng đào tạo đã gửi bảng điểm đến các Khoa, các Khoa triển khai đến GV CVHT thông báo đến trực tiếp sinh viên, website, trang facebook của Khoa đế sinh viên được biết. Nếu có sai xót gì sinh viên phản ảnh gấp lại cho Phòng đào tạo hạn cuối ngày 15/05/2017.
Đối với sinh viên các lớp đã ra trường: sinh viên đăng ký các thông tin xét tốt công nhận tốt nghiệp tại văn phòng Khoa. Đề nghị các Khoa triển khai thông báo trên website, trang facebook của Khoa đế sinh viên được biết và đăng ký. Các Khoa tổng hợp gửi danh sách đăng ký (theo mẫu) về cho Phòng đào tạo hạn cuối ngày 15/05/2017.
  Đề nghị các khoa đào tạo, giảng viên cố vấn và sinh viên toàn trường thực hiện các yêu cầu và quy trình theo thông báo này.
Xem tiếp 

Ngày: 11/04/2017

 Xem nội dung chi tiết

Xem tiếp 

Ngày: 24/11/2016

Xem tiếp 

Ngày: 09/08/2016

Untitled1111.png

Xem tiếp 

Ngày: 01/08/2016

 Hiện nay nhà trường đã hoàn tất công tác tu sửa Ký túc xá, ngày 01/08/2016 Ban quản lý Ký túc xá bắt đầu tiếp nhận đơn đăng ký vào ở Ký túc xá của sinh viên. 

 

Untitled65d27.png
Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN 

TIN MỚI CẬP NHẬT